Στο παιχνίδι The Witcher

Gwalhir
Weapons Gwalhir.png
Gwalhir
Περιγραφή
Είδος
Steel sword
Δράσεις
Ζημία + 50%

Chance of critical effects:

Αγορά
3000 Items Oren.png
Πωλώ
600 Items Oren.png
ID
it_stlswd_015

Gwalhir is a steel sword that can be bought from the blacksmith's son during Κεφάλαιο IV. It is used primarily against Άνθρωποι and has little effect on monsters.

Στο παιχνίδι για υπολογιστή The Witcher 2: Assassins of Kings

Gwalhir
Tw2 weapon gwalhir.png

Steel sword
Περιγραφή
Κατηγορία
Common
Είδος
Steel sword
Rune slot(s)
1
Προέλευση
imported from the original game
Αγορά
194 Tw2 icon oren.svg
Πωλώ
12 Tw2 icon oren.svg
Βάρος
Tw2 icon weight.svg 5

Gwalhir can be imported from a saved The Witcher game into The Witcher 2.

Community content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted.

Calling all Greek wiki editors! We now have a Greek-language Minecraft Wiki available, in addition to this Greek-language Witcher wiki. Help us make these fine wikis into the valuable resources they can be!

READ MORE